Nacházíte se zde: Úvod / Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Podmínky pro užívání tohoto portálu, ochrana osobních údajů a jejich využití

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem portálu intranet.spstrutnov.cz je Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, 541 01 Trutnov, IČO: 69174415, DIČ: CZ69174415, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k tomuto portálu (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na portál intranet.spstrutnov.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a  způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání tohoto portálu se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly tím, že  vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na tomto portálu intranet.spstrutnov.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel uděluje právo Uživatelům využívat textu, souborů poskytnutých ke stažení na tomto portálu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Shromažďování osobních údajů, jejich ochrana a využití

Přístup na portál intranet.spstrutnov.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V  takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány Střední průmyslovou školou, Trutnov, Školní 101, 541 01 Trutnov, IČO: 69174415, DIČ: CZ69174415, jakožto správcem za účelem nabízení služeb správce. Osobní údaje Uživatelů spravuje pouze správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo využívány k jiným účelům, než uvedených v těchto pravidlech . Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů a využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k  naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke  splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o  tom požádat na emailové adrese webmaster@spstrutnov.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují portálu zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina portálů, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků, použitý hardware (např. rozlišení monitoru), software (např. typ internetového prohlížeče a jeho verzi) na tomto portálu, za účelem jeho zdokonalování a  přizpůsobování potřebám Uživatelů.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce tohoto portálu.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách portálu intranet.spstrutnov.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností nebo osob.

Změny v činnosti související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji činnost související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání tohoto portálu Uživatel nesmí zasahovat do jeho bezpečnosti, nesmí tento portál využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst tohoto potálu. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k tomuto portálu.

Ukončení / Omezení přístupu

Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení ukončit nebo omezit Uživateli přístup k tomuto portálu a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení.

Ochranné známky

Některé názvy, produkty a společnosti uvedené na tomto portálu, mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto portálu, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Akce dokumentů